Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

      Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
  • На основание на:
    • Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Срок за предоставяне:
    • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно, правно, информационно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. България 49, п.к. 6570
Код за междуселищно избиране: 03661
Телефон за връзка: (03661)6090, (03661)6528, 0885504010
Факс: (03661)6022
Адрес на електронна поща: obshtina@ivaylovgrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, пълно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане