Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 904 Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка

   Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна. В останалите случаи решенията се постановяват от Комисия за земеделските земи в Министерство на земеделието, храните и горите. Административното производство по постановяване на pешение е двуетапно – за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и за промяна на предназначението.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.22, ал.1 и чл.24, ал.2
   • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 31, ал. 1, чл.40, ал.1 и ал.2
   • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 5, ал. 1, чл.9, ал.1 и чл.12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия за промяна на предназначението на земеделските земи
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • римесечен - ако не е заплатена таксата; тригодишен - от влизането в сила на решението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта; 6-годишен срок - от влизането в сила на решението изграждането на обекта не е започнало
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Предоставянето на услугата по промяна на предназначението от Комисията протича при следните етапи: А) Постановяване на Решение за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. Решението се издава в едномесечен срок от подаването на писменото искане. Б) Постановяване на решение от Комисията за промяна предназначението на земеделската. Решението се издава в 14 -дневен срок от подаването на писменото искане и влиза в сила след заплащане на нормативно определената такса. Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато: а) в тримесечен срок от съобщаването  не е заплатена таксата. б) в тригодишен срок от влизането в сила на решението  не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта; в) в 6-годишен срок от влизането в сила на решението изграждането на обекта не е започнало. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на АПК.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 44, ет. 9, п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)550272, 0879069125, 0879069132, 0879069129, 0879069124, 0879069126, Телефони за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: odzgknl@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 44, ет. 9, п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)550272, (078)550337, 0879069131, 0879069139, 0879069130, 0882016717
  Факс: (078)550337
  Адрес на електронна поща: odzg_kyustendil@mzh.dovernment.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е 8 ч. дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане