Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

   Юридически лица, които са притежатели на отпадъци, генерирани в резултат от дейността си, са длъжни да представят попълнен работен лист за определяне на вида и свойствата на отпадъците, като се използват определени кодове.
 • На основание на:
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До изпълнение на условията на глава трета от Наредба №2/2014 за класификация на отпадъците
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявление в свободен текст до директора на РИОСВ-Благоевград за класифициране на отпадъци съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците.

   Притежателят на отпадъци е длъжен да представи за всеки отпадък следните документи:

   1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение №5 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;

   2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;

   3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът;

   4. Становище от регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъците от подгрупа 1801.
   Срок за предоставяне на документите
   Срокът, в който документите следва да бъдат представени е не по-късно от два месеца преди образуването на отпадъка на чиято територия се образува. Когато се налага нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка, срокът е същият.
   Предоставяне на услугата
   Срокът за предоставяне на услугата е 14 дни от датата на представяне на документите.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
Факс: (073)885158
Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане