Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 501 Изготвяне на скица на имот

   Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост, отразява състоянието на имота към датата на издаването ? съгласно данните в регистъра и се издава по искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица.
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месечен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №1 ет.15, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)800966
Адрес на електронна поща: oszg_pleven@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Червен бряг
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. "Антим | " №1, п.к. 5980
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: (0659)92870
Адрес на електронна поща: oszg_chb@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Никопол
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, ул. "Европа"№11, п.к. 5940
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)3019
Адрес на електронна поща: oszg_nikopol@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Долни Дъбник
Адрес: обл. Плевен, общ. Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник,
Код за междуселищно избиране: 06514
Телефон за връзка: (06514)2573
Адрес на електронна поща: oszg_dd@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
Общинска служба по земеделие - Левски
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, бул. "България" №58, п.к. 5900
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)82114
Адрес на електронна поща: pk_levski@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Кнежа
Адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул. "Христо Ботев"№3, п.к. 3230
Код за междуселищно избиране: 09132
Телефон за връзка: (09132)7721
Адрес на електронна поща: janetakneja@mail.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Гулянци
Адрес: обл. Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, пл."Свобода" №4, п.к. 5960
Код за междуселищно избиране: 06561
Телефон за връзка: (06561)3265
Адрес на електронна поща: oszguliantci@mail.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Общинска служба по земеделие - Долна Митрополия
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. "Куба" №2, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)2507
Адрес на електронна поща: zemigoridm@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без прекъсване с гражданите
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане