Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове.

   Директорът на Басейнова дирекция издава становище по компетентност във връзка с изменение на устройствени планове, в случай че компетентния орган по Закона за устройство на територията изисква прилагането на становище към документацията.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/60 47 33 - на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
Факс: 032/60 47 21
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@earbd.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на центъра за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане