Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове.

   Директорът на Басейнова дирекция издава становище по компетентност във връзка с изменение на устройствени планове, в случай че компетентния орган по Закона за устройство на територията изисква прилагането на становище към документацията.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073894103, 073894130
Факс: 073894102
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От Понеделник до Петък, от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане