Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 560 Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)

   Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • До 7 дни от постъпване на искането
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към момента на издаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • прекия ръководител на органа предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • териториалния директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок

 • Ограничения и условности:
  • Заявители на услугата са физически и юридически лица вписани в регистъра на НАП.

   Искането може да се подаде :

   в салоните за обслужване;
   по електронен път чрез електронните услуги на НАП, подписано с КЕП или ПИК, на официалните имейл адреси на ТД/офисите на НАП, подписано с КЕП или чрез Система за сигурно електронно връчване;
   чрез лицензиран пощенски оператор;
   чрез Общините, с които ТД на НАП  има сключени договори за възлагане на функции по чл.10, ал.4 от ЗНАП  за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал.6 от ДОПК.

   В случай, че липсва основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК.

   Удостоверението се издава в 14 - дневен срок от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна ТД.

   Документа удостоверява наличието или липсата на задължения.

   За да бъде услугата достъпна по електронен път  с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

   Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
   Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи".

    

   Съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК, удостоверението за наличие или липса на задължение се връчва:

   - лично на лицето;
   - на упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице при наличие на задължения;
   - на упълномощено лице при липса на задължения;
   - на изрично посочено от задълженото лице пред орган по приходите, лице;
   - след представяне на акт на съда.
   - по електронен път на електронна поща посочена в искането от задълженото лице под формата на електронен документ подписан с КЕП.

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Офис "Добрич" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)653 517
Адрес на електронна поща: td_dobrich@ro08.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис/дирекция за обслужване Сливен - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. “Ген. Столипин“ № 19, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)610 101
Адрес на електронна поща: td_sliven@ro20.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Монтана" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Любен Каравелов" №11, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)390 105
Адрес на електронна поща: td_montana@ro12.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Видин" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. „Шести септември „ № 12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)690 450
Адрес на електронна поща: td_vidin@ro05.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Враца" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Васил Кънчов" № 86, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)6684103
Адрес на електронна поща: td_vratsa@ro06.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Габрово" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)815 201
Адрес на електронна поща: td_gabrovo@ro07.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Ловеч" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)685101
Адрес на електронна поща: td_lovech@ro11.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Плевен" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. „Дойран“ №43, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)898300
Адрес на електронна поща: td_pleven@ro15.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Кърджали" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав” 1
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/ 66 300
Адрес на електронна поща: td_kardzhali@ro09.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Смолян" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, бул.„България” № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 0301/ 60 200
Адрес на електронна поща: td_smolyan@ro21.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Русе" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)808 160
Адрес на електронна поща: td_ruse@ro18.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Разград" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, пл. „Независимост“ № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)617 201, (084)617 102
Адрес на електронна поща: tdd_razgrad@ro17.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Стара Загора" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, п.к. 339, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 042/ 692 302
Адрес на електронна поща: td_stzagora@ro24.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Пазарджик" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” №7, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/403 246
Адрес на електронна поща: td_pazardzhik@ro13.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Шумен" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 2, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)856 300
Адрес на електронна поща: td_shumen@ro27.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Търговище" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, пл. „Свобода“ № 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)690 110
Адрес на електронна поща: tdd_targovishte@ro25.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Силистра" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)815 301
Адрес на електронна поща: td_silistra@ro19.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис /дирекция/ за обслужване "Ямбол" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" №2
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Хасково" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)609 297
Адрес на електронна поща: td_haskovo@ro26.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
Дирекция "Обслужване" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. “Цар Петър“ № 5Б, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878 151
Адрес на електронна поща: td_burgas@ro02.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул."Скопие "№106, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)935 719
Адрес на електронна поща: td_plovdiv@ro16.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петденвна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. „Осми Приморски полк“ № 128, п.к. 9002
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)360 888
Адрес на електронна поща: rtd_delov@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)617 103
Адрес на електронна поща: td_vtarnovo@ro04.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул."Аксаков" № 21
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593821
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители " - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, гр. София, ул. "Аксаков" № 29, п.к. 1000
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Надежда" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Надежда, жк. "Надежда", ул. "Илиянско шосе" № 8
Код за междуселищно избиране: 0700
Телефон за връзка: (0700)18700
Факс: (0700)02 98593099
Адрес на електронна поща: info@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Благоевград" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, Ул. „Гьорче Петров ”№2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889 101
Адрес на електронна поща: td_blagoevgrad@ro01.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Кюстендил" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. ”Демокрация” № 55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/ 559144
Адрес на електронна поща: td_kyustendil@ro10.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Перник" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. ”Свети Иван Рилски” № 1Б, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/ 647170
Адрес на електронна поща: td_pernik@ro14.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане