Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 636 Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

   Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори
 • На основание на:
  • Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 23
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Главен директор
 • Срок за предоставяне:
  • залог се вписва незабавно
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без конкретен срок
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане