Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 636 Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

   Всяко вещно или облигационно разпореждане, като запор и залог на въздухоплавателно средство се вписва в регистъра на Гражданските въздухоплавателни средства, воден от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. Учредяването на залог върху въздухоплавателно средство има действие от датата на вписването в регистъра.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 23
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен директор
  • Срок за предоставяне:
   • Услугата се извършва след предоставяне на всички необходими документи с дата на последния внесен документи.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Вписването е безсрочно, до насрещен акт
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на транспорта и съобщенията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-Град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)937-10-47
  Факс: (02)980-53-37
  Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане