Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 413 Вписване на ограничения в свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

   Лицата, които извършват техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение, притежават свидетелство за правоспособност ATSEPL. Към квалификационните класове, които са вписани в свидетелството, могат да се впишат ограничения по разрешения за техническо обслужване на системите/оборудването за управление на въздушното движение.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 27, ал. 1, т. 1, чл. 392; чл. 398; чл. 394, ал. 2, Глава седемнадесета, Раздел I
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30 работни дни от предоставяне на всички необходими документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на транспорта и съобщенията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-Град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Аеронавигационно осигуряване, търсене и спасяване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)937-10-47
  Факс: (02)980-53-37
  Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почива от 30 минути, която може да се ползва в диапазона между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане