Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • до 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • админидтративен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Достъп до обществена информеция се извършва чрез подаване на писмено заявление по образец; разглеждане на искането и обстоятелствата и при наличие на основания се предоставя достъп до обществена информация съобразно Закон за достъп до обществена информация. Само изрично определени лица, със заповед на областния управител, могат да предоставят или откажат достъп до обществена информация и уведомяват заявителя за своето решение. Когато органът не разполага с необходиматна информация и няма информация за нейното местонахождение уведомява заявителя затова. Решението за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация подлежи на обжарване пред съответен административен съд или Върховен административен съд, в зависимост от органа издал акта по реда на АПК.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 14, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60194
Факс: (0301)62333
Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време от 8 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане