Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

   Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива се разрешава от областния управител в случаите, когато обектът е от кръга на неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, по мотивирано искане на възложителя.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • от 14 дни до 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • компетентен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Изработванет он апроекта се допуска със Заповед на областния управител, с която одобрява заданието за проектиране. Зопведта не подлежи на самостоятелно оспорване. Отказ се дава с мотивирана заповед на областния управител, която подлежи на обжалване по реда на чл 125б, ал. 2 от ЗУТ

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Звено за административно обслужване
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 14, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: 60194
  Факс: (0301)62333
  Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка в рамките на 30 мин. от 12.00 часа до 12.30 часа. Петдневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане