Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

   Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Какво е необходимо да приготвя предварително?
   За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

    

   Заявление за издаване на разрешение.
   Документ за собственост - копие или писмено съгласие от собственика на имота. Ако е необходимо трябва да се приложи и удостоверение за наследници.
   За сгради в режим на етажна собственост е необходимо решение на общото събрание на етажните собственици.
   За имоти държавна собственост е необходимо писмено съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи имота.
   Договор за наем /учредено право на ползване/.
   Конструктивно становище или проект, ако е необходимо.
   Визуализация на РИЕ.
    

   Рекламно-информационните елементи се поставят на територията на общината след одобрен проект.

   В зависимост от вида на РИЕ, съдържанието на комплекта от документи в проекта може да е различно. За повече информация - свържете се с експерти от общинска администрация.

   ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   ·      Лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от данъчно задълженото лице) в „Център за административно обслужване“ Дирекция  „УТЕОП“

   ·   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/8b33d65f-206e-4a36-ac18-d517433e8884

   -Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:

   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРАН Е-ПОДПИС

   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМАТА “ ЕАВТЕНТИКАЦИЯ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ ДАЕУ

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·  Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·  По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·  Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o             Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o             Като вътрешна куриерска пратка.

   o             Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

 • Ограничения и условности:
  • Кметът на общината, към която е подадено заявлението издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на общината, съответно:

   рекламни съоръжения;
   информационни съоръжения;
   монументално-декоративни  съоръжения.
    

   За кого е предназначена услугата:
   За всеки, който иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на общината.

    

   Разрешение не е необходимо за поставяне на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви. Те се поставят само на определените за това места.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
Код за междуселищно избиране: 06071
Телефон за връзка: 06071 2222, +359884038339
Факс: 06071 2428
Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване. Мобилният телефон за връзка на граждани с ЦАО e +359884038339 с тарифа според общите условия на А1
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане