Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • зо 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:
     

    Заявление по образец
    Документ за собственост
    Виза за проектиране
    Архитектурна ситуация ( при необходимост)
    Становище по част Конструкции (при необходимост)
    Становище по част Електро ( при необходимост)
    Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
    Актуална скица от СГКК
     

    В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в ЦАО
    Чрез лицензиран пощенски оператор.
    На e-mail: ob_antonovo@abv.bg; info@antonovo.bg
    По факс на телефон: 06071/ 2428
    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
    Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9


    Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:
    ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРАН Е-ПОДПИС
    ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМАТА “ ЕАВТЕНТИКАЦИЯ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ ДАЕУ

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    ·  Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·  По електронен път на точно упомената електронна поща.

    ·  Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

     

     

  • Ограничения и условности:
   • Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

     

    Не се изисква одобрение на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж в следните случаи:

    стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване;
    монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
    оранжерии с площ до 200 кв.м;
    басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
    подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
    ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
    огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
    изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
    пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
    остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
    монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
  Код за междуселищно избиране: 06071
  Телефон за връзка: 06071 2222, +359884038339
  Факс: 06071 2428
  Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване. Мобилният телефон за връзка на граждани с ЦАО e +359884038339 с тарифа според общите условия на А1
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане