Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

   Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Какво е необходимо да приготвя предварително?
   За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:
    

   Заявление по образец;
   Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
   Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
   Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
   Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).
    

   В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в ОЦУИГ
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: ob_antonovo@abv.bg; info@antonovo.bg
   По факс на телефон: 06071/ 2428
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/25966de6-4f11-4965-a5c9-555a0e5e2c84
   Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:
   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРАН Е-ПОДПИС
   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМАТА “ ЕАВТЕНТИКАЦИЯ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ ДАЕУ

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ услугата, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Ограничения и условности:
  • Какво представлява услугата?
   Ако вече Ви е издадено разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтекъл срок - то може да бъде презаверено.

    

   Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
Код за междуселищно избиране: 06071
Телефон за връзка: 06071 2222, +359884038339
Факс: 06071 2428
Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване. Мобилният телефон за връзка на граждани с ЦАО e +359884038339 с тарифа според общите условия на А1
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане