Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1361 Заснемане и координиране на трайни насъждения

   Заснемане и координиране на трайни насъждения
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 23
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Главиница
Адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. "Витоша" 46, п.к. 7630
Код за междуселищно избиране: 08636
Телефон за връзка: 2030
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Дулово
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: 25025
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Кайнарджа
Адрес: обл. Силистра, общ. Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. "Георги Токушев" 10
Код за междуселищно избиране: 08679
Телефон за връзка: 8319
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 23, ет.2,
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 822268
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Ситово
Адрес: обл. Силистра, общ. Ситово, с. Ситово, ул. "Трети март" 72
Код за междуселищно избиране: 08663
Телефон за връзка: 2703
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Тутракан
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Двадесет и първи септември" № 3
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: 60483
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане