Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

   Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 115
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • експерт общинска собственост, Дирекция "ФСДУС"
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • бесрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Електронен адрес за сигнали, мнения предложения и препоръки

   info@antonovo.bg

   Сигнали за корупция

   ob_antonovo@abv.bg

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

    

 • Ограничения и условности:
  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: ИСКАНЕ по образец и:
           ·     Документ за самоличност.

           .      Нотариално заверено пълномощно  (при необходимост)

           .      Актуална скица на имота (по служебен път)

           .      Документ за платена такса

           .      Документи, доказващи правния интерес на лицето /при наличие на такива/

    

          Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

          Забележка: Освобождават се от плащане на цените на тези услуги следните групи:

          Държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК без услугата издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения.

          Лицата, на които се издават удостоверения за декларирани данни за представяне пред органите на ДСП.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
Код за междуселищно избиране: +359
Телефон за връзка: 06071 2222
Факс: 06071 2428
Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане