Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 501 Изготвяне на скица на имот

   Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост, отразява състоянието на имота към датата на издаването ? съгласно данните в регистъра и се издава по искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица.
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6-месечен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Главиница
Адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. "Витоша" 46, п.к. 7630
Код за междуселищно избиране: 08636
Телефон за връзка: (08636)2030
Адрес на електронна поща: osz.glavinitsa@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Дулово
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: 22638, (0864)22638
Адрес на електронна поща: osz.dulovo@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Кайнарджа
Адрес: обл. Силистра, общ. Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. "Георги Токушев" 10
Код за междуселищно избиране: 08679
Телефон за връзка: 8319, (08679)8319
Адрес на електронна поща: osz.kainardja@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 23, ет.2,
Код за междуселищно избиране: 08673
Телефон за връзка: 822268, (08673)822268, (08673)2127
Адрес на електронна поща: osz.silistra@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Ситово
Адрес: обл. Силистра, общ. Ситово, с. Ситово, ул. "Трети март" 72
Код за междуселищно избиране: 08663
Телефон за връзка: 2703, (08663)2703
Адрес на електронна поща: osz.sitovo@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие - Тутракан
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Двадесет и първи септември" № 3
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: 60483, (0866)60483
Адрес на електронна поща: osz.tutrakan@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане