Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

   Областният управител разрешава изработването на устройствени планове, в случаите, когато се обхващат територии, попадащи в повече от една община или се предвижда изграждане на обекти с регионално значение .
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър-председател
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • компетентен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Услугата се заявява на гишето за административно обслужване чрез подаване на заявление по образец; след представяне на необходимата документация областния управител издава заповед за допускане изработването на ПУП, тя не подлежи на обжалване. заповедта се публикува на интернет страницата на областта  и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.125б, ал. 2 от ЗУТ- Отказът за изработване на ПУП се дава от областния управител с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването й.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Координация, административен контрол и регионално развитие"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "Бългаия" № 14, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60153
Факс: (0301)62333
Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане