Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

   Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 124а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Европейски програми и проекти, Териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, плошад "Съединение" №1, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)99665, (0416)99632
Адрес на електронна поща: epp-tsu-ik@chirpan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка 12.00-13.00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане