Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 410 Издаване на удостоверение за платен данък при източника по Закон за корпоративното подоходно облагане

   Издаване на удостоверение за платен данък при източника по Закон за корпоративното подоходно облагане
 • На основание на:
  • Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 201, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни от постъпване на искането. Когато искането за издаване на удостоверение е подадено в териториална дирекция, различна от компетентната, срокът за издаване на удостоверението е 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • към момента на издаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на органа, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Териториален директор на компетентната териториална дирекция на НАП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за издаване на документ може да се обжалва по административен ред, в 14-дневен срок от връчване на решението за отказ.

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „ВИСОКО“.

   Ползването на услугата с персонален идентификационен код (ПИК), изисква потребителят да:

   •             разполага с ПИК, издаден от НАП, за физически и юридически лица;

   •             се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с ПИК

   Ниво на осигуреност при ползване на ПИК - „ЗНАЧИТЕЛНО“

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане