Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1750 Предоставяне на бланки на складови записи на съхранителите на запаси от нефт и нефтопродукти

   Съхранителите подават Искане за сключване на договор за покупко-продажба на складови записи. Искането се придружава от нотариално заверено пълномощно на лицето, което ще подписва договора за покупко-продажба и ще получи складовите записи, в случай че дружеството се представлява от пълномощник. За извършване на тази услуга такса не се дължи, но се заплаща само стойността на складовия запис.
 • На основание на:
  • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 35, ал. 1; чл. 35, ал. 10
  • Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 39, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • седем работни дни от датата на подписване на договор
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерски съвет
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Председател
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Подлежи на обжалване чрез председателя на ДА ДРВВЗ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
Факс: (02)987 79 77
Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане