Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

   Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се издава на лица с най-малко средно образование след завършен курс на обучение, усвоени знания и успешно положен изпит. Лицата с тази правоспособност могат да извършват дейности като изпълнители по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от Министерство на здравеопазването.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - чл. 7, ал. 2; чл. 9, ал. 3; чл. 9, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • След преминат курс на обучение не по-малко от 40/200 учебни часа и положен изпит. Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се издава след успешно издържан изпит
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • неприложимо
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Враня 20, етаж 2, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)813 04 13
Адрес на електронна поща: priemna@srzi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работното време на ЗАО е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане