Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • от 4 часа до 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 30 юни на съответната година, а за имоти с платен целия размер на дължимите данъци и такси - до 31 декември на съответната година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, гр. Две могили, бул. България № 84, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2006
Адрес на електронна поща: dvemogili@mbox.digsys.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 08.00 часа до 12.00 часа от 13.00 до 17,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане