Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

   Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
   За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • отдел Местни данъци и такси
 • Срок за предоставяне:
  • от 4 часа до 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Документът удостоверява всички факти и обстоятелства декларирани от данъчнозадълженото лице към момента на издаване - за притежавани недвижими имоти (право на ползване, ид.ч. от тях и др.), за притежавани МПС, за извършвани патентни дейности и др.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Районен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, гр. Две могили, бул. България № 84, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2006
Адрес на електронна поща: dvemogili@mbox.digsys.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 08.00 часа до 12.00 часа от 13.00 до 17,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане