Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • от 4 часа до 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • към датата на издаването
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, гр. Две могили, бул. България № 84, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2006
Адрес на електронна поща: dvemogili@mbox.digsys.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 08.00 часа до 12.00 часа от 13.00 до 17,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане