Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 595 Издаване на писмено съгласие на икономически оператор или централна структура за управление на запасите на друга държава-членка на Европейския съюз, изразила желание да съхранява запаси на територията на Република България


   Икономически оператор или централна структура за управление на запасите на друга държава - членка на Европейския съюз, имат право да съхраняват запаси на територията на Република България в случай, че Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ е публикувало информация на интернет страницата си по категориите продукти (автомобилни бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип, гориво за дизелови двигатели и котелни горива), за условията и количествата запаси, за които може да поеме задължение да съхранява.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти - чл. 7, т. 3; чл. 7, т. 4
   • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 20, ал. 1; чл. 20, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 14 - дневен срок от постъпване на искането
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съгласно сроковете, посочени в индивидуалния административен акт на председателя на ДА ДРВВЗ.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Чрез председателя на ДА ДРВВЗ пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението за отказ.

  • Ограничения и условности:
   • В случаите, когато ЦСУЗ на друга държава – членка на ЕС изразява желание да съхранява част от нейните запаси в складове на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН, допълнително е необходимо да се предоставят:

    - декларация, че предлаганите за съхраняване запаси не нарушават нормативно определени лимити за съхраняване извън територията на съответната държава – членка на Европейския съюз съгласно нейното законодателство;

    - изявление за приемане на цената за съхраняване на запасите и начин на плащане;

    - изявление за приемане проекта на договор за съхранение или предложения за конкретни редакции на отделни клаузи;

    - писмено съгласие на хартиен носител или на електронен документ, подписан с електронен подпис, издадено от страна на компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, ако такова се изисква съгласно нейното законодателство.

           2.  В случаите, когато икономически оператор или ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС изразява желание да съхранява запаси на територията на Република България в съхранител, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 6 от ЗЗНН и чл. 35, ал.1 от Наредба № 1 от 1 август 2013 г. допълнително е необходимо да се предоставят:

    - писмено съгласие за съхраняване на запаси на територията на Република България на хартиен носител или на електронен документ, подписан с електронен подпис, издадено от страна на компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, за чиято сметка ще се съхраняват запасите;

     - писмено съгласие от страна на съхранителя, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН, за поемане на задълженията по съхраняването на запасите, за които е подадено искането, включващо и регистрационните номера на складовете, съобразно регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗЗНН.

    Исканията, подадени чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща, факс или по друг технически възможен начин преди изтичане на законоустановения срок, макар и в извън работно време на ДА ДРВВЗ, се смятат за подадени в срок. В тези случаи срокът за вземане на решение от Агенцията започва да тече от следващия работен ден.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
  Факс: (02)987 79 77
  Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане