Информация за предоставяне на услуга

 
  • Режим:
    • 526 Издаване на решение за освобождаване от задължението за спазване на допустими норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и определяне на нови норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения

      За дейности от приложение № 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за които са посочени норми за неорганизирани емисии (ННЕ) и за които операторът докаже пред компетентния орган, че съответните ННЕ, са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, компетентният орган може да го освободи от задължението за спазване на тези норми, като определи нови ННЕ.
  • Разрешение
    • Стопанска дейност:
      • Екология и подземни богатства
    • На основание на:
      • Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) - чл. 7, ал. 1
      • Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9а, ал. 12
    • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
      • Не
    • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
      • Директор
    • Срок за предоставяне:
      • 14 дни
    • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
      • Безсрочен
    • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
      • Министър на околната среда и водите
    • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
      • Министър на околната среда и водите
    • Ограничения и условности:
      • Няма ограничения

    • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
    • Електронен адрес за предложения:
    • Публичен регистър:
    Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
    Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
    Отдел "Въздух, вредни физични фактори и води"
    Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, п.к. 7000
    Код за междуселищно избиране: 082
    Телефон за връзка: (082)820 772
    Факс: (082)820 779
    Адрес на електронна поща: riosv@riosv-ruse.org
    Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:45 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.45 часа
    Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
    Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, п.к. 26, п.к. 7000
    Код за междуселищно избиране: 082
    Телефон за връзка: (082)820 772
    Факс: (082)820 779
    Адрес на електронна поща: riosv@riosv-ruse.org
    Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:45 до 17:30, Работното време на администрацията е от 08.45 до 17.30 часа, с обедна почивка 12.00 до 12.45 ч. Центърът за административно обслужване (ЦАО) работи без прекъсване.
    Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане