Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

   Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, ако е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.
   Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни; 30 дни;
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Постоянен.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·          Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae 

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·            На e-mail: postbox@troyan.bg.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   ·          Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г.)

   ·          Оригинална виза за проектиране или цветно копие на ПУП.

   ·          Проекти в 3 комплекта с части: архитектурна, конструкции/констр.експертиза, ЕЛ, ВиК,  ВП с трасировъчен план,     ОВКИ, ТТЕ, ПБЗ.

   ·          Оценка за съответствие на част ”Конструктивна” по чл.142, ал.10 от ЗУТ.

   ·          Оценка за съответствие по чл.142, ал. 6 от ЗУТ.

   ·          Решение по оценка на въздействието върху околната среда (при необходимост).

   ·          Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура.

   ·          План по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в обхват, определен в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (при необходимост).

   ·          Оценка за съответствие по чл.142, ал. 11 от ЗУТ.

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   ·          Община Троян (Публичен регистър на Агенция по вписванията)

   ·          Община Троян.

   ·          Проектант.

   ·          Правоспособен инженер конструктор.

   ·          Експертен съвет или регистрирана фирма консултант.

   ·          РИОСВ.

   ·          Експлоатационни дружества.

   ·          Правоспособен проектант.

   ·          Физически или юридически лица.

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ОДОБРЯВАНЕТО В СРОК:

   ·          30 дни – чл.144, ал.3, т.2 от ЗУТ.

   ·          14 дни - чл.144, ал.3, т.1 от ЗУТ.

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o     Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o     Като вътрешна куриерска пратка.

   o     Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ОДОБРЯВАНЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, гр.Троян, пл. "Възраждане" № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)68041
Факс: (0670)68060
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, понеделник-петък без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане