Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1281 Издаване на разрешение за поддържане на количества запаси за извънредни ситуации чрез замяна от вид във вид

   Запасите за извънредни ситуации може да се поддържат в нефт или в крайни нефтопродукти (автомобилни бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип и гориво за дизелови двигатели, котелни горива и газ пропан-бутан). С оглед изпълнение на задълженията на задължените лица за създаване на запасите може да бъде извършена замяна от вид във вид.

 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 21, ал. 1; чл. 21, ал. 3; чл. 21, ал. 4; чл. 21, ал. 5; чл. 21, ал. 6; чл. 21, ал. 7; чл. 21, ал. 8; чл. 21, ал. 9; чл. 21, ал. 10; чл. 21, ал. 11; чл. 21, ал. 12; чл. 21, ал. 13
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател или Заместник председател
  • Срок за предоставяне:
   • 7-дневен срок от постъпване на писменото искане от страна на задълженото лице.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • В общия случай – периодът на задължение, по чл. 17, ал. 1 и 2 от ЗЗНН, за поддържане на запаси за извънредни ситуации (от 1 юли на текущата година до 30 юни на следващата година), или съобразно сроковете, посочени в мотивираното искане.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Чрез председателя на ДА ДРВВЗ пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от датата на съобщаване на заповедта за отказ.

  • Ограничения и условности:
   • При подаване на писменото заявление допълнителни документи не се изискват.

     Само за случаите, когато задължено по ЗЗНН лице желае да поддържа определените му нива на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти под формата на нефт, в първия работен ден, следващ деня на влагането на индивидуално определените му нива на запаси в складове, регистрирани по реда на чл. 38 от ЗЗНН, задълженото лице е длъжно да представи в агенцията производствена програма за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и информация за сроковете за предоставянето на нефтопродукти за ползване в случаите по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНН.

    Задължените лица, които не са производители, представят и копие на сключен договор с рафинерия за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН.

    Исканията, подадени по поща чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща, факс или по друг техни-чески възможен начин преди изтичане на законоустановения срок, макар и в извън работно време на ДА ДРВВЗ, се смятат за подадени в срок. В тези случаи срокът за вземане на решение от Агенцията започва да тече от следващия работен ден.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
  Факс: (02)987 79 77
  Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане