Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 267 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред - далян

   Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред - далян
 • На основание на:
  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 21; чл. 21л
  • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3, ал. 1; чл. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • След съставянето на протокола за проведения конкурс, комисията го представя в 3-дневен срок на Изпълнителния директор на ИАРА. След това в 7-дневен срок от представянето на протокола Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Разрешителното се издава за срок от 10 години след проведен конкурс по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалването се осъществява по реда на АПК.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)82 52 45
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)82 52 45
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)603 500
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5 ет. 4 стая 404, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876083
Адрес на електронна поща: office@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане