Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1778 Удостоверяване с Apostille, заверка и легализация на документи, преводи и други книжа

   Формална процедура за удостоверяване истинността на подписа, на качеството, в което е действало лицето, и при необходимост - достоверността на печата, при документи, предназначени за ползване в държава, различна от държавата на произход на документа
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 1
  • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 4 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Без срок
 • Ограничения и условности:
  • Обща информация за легализацията на документи може да бъде намерена на следната интернет страница на МВнР:

   https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia

   Легализация на български документи:

   МВнР, дирекция „Консулски отношения”, може да легализира само административни документи, които са издадени от органите на изпълнителната власт на Република България, включително и документи за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от българските общини.

   МВнР заверява подписа на преводача на превод на документ, извършен в Република България, само ако преводачът фигурира в списъка на преводачите към МВнР, оторизирани да извършват легализирани преводи.

   Чуждестранни документи:

   Чуждестранните документи се легализират в държавата, издала документа. Ако държавата, от която документът произхожда, не е страна по Хагската конвенция и/или Република България няма сключен договор за правна помощ, тогава чуждестранният документ следва да се завери и от нашето задгранично представителство в тази държава. В този случай се събира такса в размер, определен в Тарифа №3 на МВнР. Информация за реда и начина на заплащането й в местна и/или друга валута, се обявява в консулската служба и на интернет страницата на задграничното представителство.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, улица "Александър Жендов" № 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 971-70-89
Адрес на електронна поща: Consular@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време в дирекцията е от 9:00 до 17:30 ч. с 30 минутна почивка между 12:00 и 14:00 ч. Работното време на задгранични представителства може да намерите на отделните сайтове на задграничните представителства, които са поместени на сайта https://www.mfa.bg в подрубрика "Дипломатически представителства".
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане