Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1361 Заснемане и координиране на трайни насъждения

   Заснемане и координиране на трайни насъждения
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 23
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Завет
Адрес: обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, гр.Завет ул."Лудогорие" №21, п.к. 7330
Код за междуселищно избиране: 08442
Телефон за връзка: 08442/2024
Адрес на електронна поща: odzg_zavet@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Общинска служба по земеделие - Исперих
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул."Васил Левски" №70, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08331
Телефон за връзка: 08331/2355
Адрес на електронна поща: odzg_isperih@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Общинска служба по земеделие - Кубрат
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, ул."Цар Иван Асен II" №3, п.к. 7300
Код за междуселищно избиране: 08487
Телефон за връзка: 08487/2372
Адрес на електронна поща: oszg_kubrat@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Общинска служба по земеделие - Лозница
Адрес: обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, ул."Ивайло" №2, п.к. 7290
Код за междуселищно избиране: 08475
Телефон за връзка: 08475/2510
Адрес на електронна поща: osz_loznitsa@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Общинска служба по земеделие - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул."Н.Й.Вапцаров" №10, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/616020
Адрес на електронна поща: oszg_razgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Офис Цар Калоян
Адрес: обл. Разград, общ. Цар Калоян, гр. Цар Калоян, пл."Демокрация" №1, п.к. 7280
Код за междуселищно избиране: 08424
Телефон за връзка: 08424/2248
Адрес на електронна поща: oszgtsar_kaloqn@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Офис Самуил
Адрес: обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, ул."Хаджи Димитър" №5, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08477
Телефон за връзка: 08477/284
Адрес на електронна поща: odzg_samuil@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане