Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 236 Издаване на дипломатически и/или служебни паспорти

   Издаване на дипломатически и служебен паспорт - издава се от министъра на външните работи или от оправомощени от него длъжностни лица след извършване на проверка за наличието на законово основание за неговото издаване
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) - чл. 38
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • От 7 до 10 дни - обикновена услуга; от 3 до 5 дни – бърза услуга; 8 работни часа – експресна услуга;
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 5 години
 • Ограничения и условности:
  • Министерството на външните работи издава дипломатически паспорти и служебни паспорти само на конкретни категории лица, заемащи висши ръководни държавни длъжности и лица със статут на държавни служители, по повод изпълнение на служебните им задължения.

   Категориите лица, които имат право да притежават и да ползват при пътуване зад граница дипломатически или служебен паспорт, са определени в Закона за българските лични документи и Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, улица "Александър Жендов" № 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 971-70-89
Адрес на електронна поща: Consular@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време в дирекцията е от 9:00 до 17:30 ч. с 30 минутна почивка между 12:00 и 14:00 ч. Работното време на задгранични представителства може да намерите на отделните сайтове на задграничните представителства, които са поместени на сайта https://www.mfa.bg в подрубрика "Дипломатически представителства".
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане