Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1282 Издаване на разрешение на задължените лица за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава-членка на Европейския съюз

   Задължените лица могат от свое име и за своя сметка да делегират чрез договор създаването и съхраняването на част от определените им нива на запаси за извънредни ситуации само на: икономически оператори и/или съхранители, които имат възможност да предоставят нефт и нефтопродукти и/или разполагат със свободни съдови вместимости за съхраняване на запаси за извънредни ситуации на територията на други държави – членки на Европейския съюз и на една или повече централни структури за управление на запасите на други държави - членки на Европейския съюз, които предварително са изявили готовност да съхраняват такива запаси.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти - чл. 8
   • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 18, ал. 1, т. 2; чл. 18, ал. 1, т. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • Съгласно сроковете по чл. 57, ал. 1 и ал. 7 от Административнопроцесуалния кодекс.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • В общия случай - от 1 юли на текущата година до 30 юни на следващата година, или съобразно сроковете, посочени в искането.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Чрез председателя на ДА ДРВВЗ пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението за отказ.

  • Ограничения и условности:
   • Искане за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава-членка на ЕС се подава в писмен вид, в свободен текст на български език, изготвено на компютър, пишеща машина или по друг начин, гарантиращ четливостта на текста, подписано от официален представител на заявителя и подпечатано, когато задълженото лице е едноличен търговец или юридическо лице. Писменото искане се адресира до председателя на ДА ДРВВЗ и следва да съдържа:

    - наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление на задълженото лице, което иска разрешение за съхраняване на запаси на територията на друга държава-членка на ЕС, същността на искането, дата и подпис, телефон, факс или адрес за кореспонденция и на електронен адрес (ако разполага с такъв);

    - наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, както и адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за кореспонденция на съхранителя, икономическия оператор и/или централната структура за управление на запасите на другата държава – членка на Европейския съюз, която ще осъществява съхраняването на запасите;

    - вид и количество на запасите;

    - местоположението на склада, където ще се съхраняват запасите (в т.ч. адрес и номер/а на склада/складовете);

    - периодът, за който се иска съхраняване на запасите извън територията на страната. Същият се посочва с начална и крайна дата.

    Правото на делегиране може да се упражнява за количества до 50 на сто от индивидуално определените нива на запаси от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и нефт на съответното задължено лице, независимо от вида и броя на чуждестранните съхранители, изразили готовност да приемат делегирането за създаване и/ или за съхраняване на съответните запаси.

    Съхраняването на запаси, делегирано по реда на чл. 18, ал. 1, т. 2 и 3, не може да бъдe пределегирано.

    Всякакви промени в условията за съхраняване, включително удължаване на срока му, се разглеждат като ново делегиране.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
  Факс: (02)987 79 77
  Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане