Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1944 Издаване на Удостоверение за погасено задължение от трето лице.

   Издаване на Удостоверение за погасено задължение от трето лице.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 181, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Публичен изпълнител
 • Срок за предоставяне:
  • В 7-дневен срок от постъпване на искането. В 14-дневен срок при подаване на искането в некомпетентната ТД/офис на НАП.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник отдел Събиране, началник сектор Обезпечаване и събиране на публични вземания на публичния изпълнител, издал удостоверението или отказа
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Териториалния директор на компетентната териториална дирекция на НАП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  

    Издаденото решение за отказ може да се обжалва по реда на  чл. 92 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс,  в 14-дневен срок от съобщаването.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" 1
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, гр.Варна бул. „Осми приморски полк” №128
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/360888
Факс: 052/303354
Адрес на електронна поща: td_varna@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 5Б
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878 151
Факс: (056)878 152
Адрес на електронна поща: td_burgas@ro02.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 3 ИРМ Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Шести септември" №12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/690459
Факс: 094/690450
Адрес на електронна поща: td_vidin@ro05.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул."Скопие" № 106, п.к. 4030
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)935 402
Факс: 032/679 757
Адрес на електронна поща: td_plovdiv@ro16.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/617103
Факс: 062/625987
Адрес на електронна поща: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр.Добрич ул. „Независимост” №7
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: 058/653517
Адрес на електронна поща: td_dobrich@ro08.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 4 ИРМ Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Васил Кънчов"№86, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 092/6684103
Факс: 092/620347
Адрес на електронна поща: td_vratsa@ro06.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Отдел "Събиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. "6-ти Септември" № 10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 6033, (02)9859 6013
Адрес на електронна поща: sdo22_delov@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 5 ИРМ Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул." Брянска” №30, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066) 800 700
Факс: (066) 800 710
Адрес на електронна поща: td_gabrovo@ro07.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр.Разград пл. „Независимост” № 1
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/617102
Адрес на електронна поща: tdd_razgrad@ro17.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор"Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 3 Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Генерал Столипин" № 19
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)610101
Факс: (044)662852
Адрес на електронна поща: td_sliven@ro20.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Триадица" № 2, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593801
Факс: (02)9864810
Адрес на електронна поща: td_sogia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 6 ИРМ Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул.”Търговска” №43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 685 101
Факс: 068/ 600 291
Адрес на електронна поща: ro11_delov@ro11.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр.Русе ул. "Майор Атанас Узунов" №19
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/808 160
Факс: 082/808308
Адрес на електронна поща: td_ruse@ro18.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Отдел "Събиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" №29
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 98593915
Факс: 98593916
Адрес на електронна поща: td_gdo@ro29.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
Сектор"Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 4 Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов" № 6
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)686115
Факс: (046)686134
Адрес на електронна поща: td_yambol@ro28.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №128
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/360888
Факс: 052/303354
Адрес на електронна поща: ro03_delov@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 5-дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 7 ИРМ Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Любен Каравелов" №11, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/390 105
Факс: 096/390 106
Адрес на електронна поща: td_montana@ro12.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"-5, ИРМ Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул.„Деспот Слав” № 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)66 300
Адрес на електронна поща: td_kardzhali@ro09.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр.Силистра ул. „Генерал Скобелев” № 8
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 086/815301
Факс: 086/820249
Адрес на електронна поща: td_silistra@ro19.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"-6, ИРМ Пазрджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" № 7, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)403 200
Адрес на електронна поща: td_pazardzhik@ro13.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - 8 ИРМ Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Дойран" №43, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 064/898300
Факс: 064/800738
Адрес на електронна поща: td_pleven@ro15.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" ИРМ Благоевград 1
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров ”№ 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889 101
Адрес на електронна поща: td_blagoevgrad@ro01.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"-7, ИРМ Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул."България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60 200
Адрес на електронна поща: td_smolyan@ro21.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр.Търговище пл. „Свобода” № 1
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: 0601/69 04 74
Факс: 0601/67512
Адрес на електронна поща: tdd_targovishte@ro25.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр.Шумен пл. „Освобождение” № 2
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: 054/ 85 64 30
Факс: 054/85 63 01
Адрес на електронна поща: td_shumen@ro27.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"-8, ИРМ Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул."Кенали" № 1, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)692 302
Адрес на електронна поща: td_stzagora@ro24.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"-10, ИРМ Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул."България" № 152, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)609 454
Адрес на електронна поща: td_haskovo@ro26.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Събиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 70018700
Факс: infocentre@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане