Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 427 Заличаване регистрацията на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

   Председателят на агенцията може със заповед да заличи регистрацията на склад по искане на съответния съхранител, както и когато са представени неверни данни, които са послужили като основание за регистрацията и/или съхранителят е обявен в ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност. За извършване на тази услуга такса не се дължи.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 9, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • няма
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
  Факс: (02)987 79 77
  Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане