Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

   Юридически лица, които са притежатели на отпадъци, генерирани в резултат от дейността си, са длъжни да представят попълнен работен лист за определяне на вида и свойствата на отпадъците, като се използват определени кодове.
 • На основание на:
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор на РИОСВ
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До изпълнение на условията на глава трета от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът от утвърждаване може да бъде обжалван в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 • Ограничения и условности:
  • При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Необходим е профил в Системата за сигурно електронно връчване за подаване на заявления. Възможност за електронно заявяване на услугата чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица 122, ет. 2, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)638078, в. 1-стационарен. Разговорите не са безплатни, таксата е според тарифния план на клиента.
Факс: (032)032628994
Адрес на електронна поща: riosv@plovdiv.riew.gov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги е организирано на принципа "едно гише" в Центъра за административно обслужване и се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане