Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 501 Изготвяне на скица на имот

   Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост, отразява състоянието на имота към датата на издаването ? съгласно данните в регистъра и се издава по искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица.
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Панагюрище
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. Цар Освободител №15, п.к. 4500
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: 6-70-04
Адрес на електронна поща: pan_oszg@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 чакса
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие - Велинград
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 35, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)5-33-83
Адрес на електронна поща: oszg_vel@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие - Пещера
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. Дойранска епопея № 17, п.к. 4550
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)6-63-05
Адрес на електронна поща: peshtera_oszg@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, обедна лочивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие - Септември
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски 37А, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)25-81
Адрес на електронна поща: oszg.septemvri@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие - Сърница
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, ул. Свобода 13, п.к. 4633
Код за междуселищно избиране: 03547
Телефон за връзка: 0882016667
Адрес на електронна поща: osz_sarnica@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 3, ет. 4, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)44-86-33
Адрес на електронна поща: oszg_pazardjik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане