Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

   Компетентният орган взема решение по оценка на въздействието върху околната среда, с което одобрява или не одобрява инвестиционното предложение. Решението е необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение и е неразделна част, елемент от процедурата по разрешаване на предложението по реда на специален закон.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за опазване на околната среда - чл. 99, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години съгласно чл. 99, ал. 12 от ЗООС
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите по реда на АПК или Административен съд по седалището на заявителя по реда на АПК
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

     

  • Ограничения и условности:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица 122, ет. 2, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)638078, в. 1-стационарен. Разговорите не са безплатни, таксата е според тарифния план на клиента.
  Факс: (032)032628994
  Адрес на електронна поща: riosv@plovdiv.riew.gov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги е организирано на принципа "едно гише" в Центъра за административно обслужване и се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане