Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1492 Издаване на Удостоверение за платени данъци върху печалба от стопанска дейност в България

   Издаване на Удостоверение за платени данъци върху печалба от стопанска дейност в България
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1; чл. 88
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни от постъпване на искането. В 14 - дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато искането за издаване на удостоверение е подадено в териториална дирекция, различна от компетентната
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Документът важи за периода, за който е реализиран доходът
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • пряк ръководител на органа, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Териториален директор на компетентната териториална дирекция на НАП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване по административен ред, в 14 – дневен срок от връчване на решението за отказ от издаване на удостоверение.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане