Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

   Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Удостоверението за търпимост не замества акта за узаконяване или разрешението за строеж и не подлежи на обжалване по административен ред по чл. 216 от ЗУТ пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, както и на служебна проверка за законосъобразност по реда на чл. 156 ЗУТ.

 • Ограничения и условности:
  • Разглежданата процедура цели да укаже условията и реда за издаване на удостоверение за търпимост на строежи.
   Удостоверение за търпимост се издава с цел да не бъде премахнат или забранен за ползване незаконен строеж, за който няма строителни книжа, но е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно ЗУТ (§ 16, ал. 1 ПР ЗУТ).
   Удостоверение за търпимост се издава само за обект, който притежава характеристиките на строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като павилиони, кабини, маси. Сред строежите не попадат рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, а също и елементите на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни. За тях се издават разрешения за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет (чл. 56, ал. 1 и 2 ЗУТ). При отклонения или неспазване на разрешенията за поставяне, или наличие на някое друго от условията по чл. 57а, ал. 1 ЗУТ преместваемите обекти се премахват със заповед на кмета на общината (чл. 57а, ал. 3 ЗУТ), а техните собственици не могат да се ползват от благоприятните последици, които носи удостоверението за търпимост.
   Не е необходимо издаването на удостоверение за търпимост за такива строителни и монтажни работи, които попадат в приложното поле на чл. 151 ЗУТ, като външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки, подменяне на покривни материали, вътрешни преустройства, с които не се изменя конструкцията на сградата, вътрешното й разпределение, предназначението на помещенията и натоварванията в тях, други текущи ремонти на сгради, съоръжения и части от тях.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно - техническо обслужване и строителство"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)684210
Факс: не
Адрес на електронна поща: contact@tundja.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа. Работа с клиенти от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа да 16:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане