Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1448 Дерегистрация на електронни системи с фискална памет

   Услугата дава възможност да се заяви извеждане от експлоатация на фискални устройства и прекратяване на регистрация на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност, чрез дистанционна връзка на устройството/системата с Национална агенция за приходите.

 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 20
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Услугата се предоставя чрез дистанционна връзка с НАП
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към датата на потвърждението от НАП
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Компетентен орган в Централно управление на НАП
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжабване

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане