Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 10 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 14 дни
  • Ограничения и условности:
   • средство за идентификация – КЕП, ПИК на  НОИ


    1.    Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

    2.    Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).

    3.    Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

    За да заявите услугата:

    1.    Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".

    2.    Съхранете електронната форма на вашия компютър.

    3.    Отворете формата с Adobe Reader.

    4.    Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

    5.    Попълнете всички полета с изискваната информация.

    6.    От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.

    7.    След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.

    8.    Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

    9.    След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

    Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация. или

    Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми

     

     

    И дентификационен код (ПИК) на НОИ

    Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица

    Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител. Когато лицата идват лично в териториално поделение на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна за издаването на ПИК, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, представляващи информация за икономическата идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в ТП на НОИ. Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
  Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, Белене, ул България № 35, п.к. 5930
  Код за междуселищно избиране: 0658
  Телефон за връзка: (0658)31061
  Факс: (0658)31062
  Адрес на електронна поща: obshtinabl@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Отделът работи без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане