Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 657 Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

   Извършва се оценка на техническата компетентност и способността на кандидата да изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съгласно приложимото законодателство.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Метрология и технически надзор
  • На основание на:
   • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 6 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дни

  • Ограничения и условности:
   • За да бъде заявена услугата по електронен път, юридическото лице е необходимо да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)980 63 17
  Факс: (02)986 17 07
  Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане