Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

   Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 239
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 28 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение за регистрация или Заповед на Директора на РЗИ за заличаване на дрогерията от регистъра на РЗИ
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът е определен в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14 дневен срок от съобщаването на индивидуалния административен акт.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул." Райчо Каролев" № 2, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066 840 604
Факс: 066 840 602
Адрес на електронна поща: gabrovo@rzi-gbr.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Звеното за административно обслужване осигурява непрекъсваем процес на обслужване на гражданите.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане