Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Приходи"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, УЛ. "Възраждане" № 20, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: 80224
Адрес на електронна поща: mdt@razlog.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, непрекъснато работно време с осигурени дежурни през почивките
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане