Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • един месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • секретар
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • съгласно ЗДОИ

 • Ограничения и условности:
  • няма

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Канцелария и човешки ресурси"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене,
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31061
Факс: (0658)31062
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 13:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Център за информация и обслужване на гражданите"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, Белене, ул. България № 35, п.к. 5930
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31092
Факс: (0658)31062
Адрес на електронна поща: obshtinabl@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Отделът работи без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане