Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци

   Становище за класифициране на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности, при които се генерират опасни отпадъци. Становище за класифициране на отпадъците се издава от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се образува отпадъкът и е необходимо за получаване на разрешение за дейности по третирне на отпадъци от РИОСВ.
 • На основание на:
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 8
  • Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения - чл. 4
  • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) - чл. 28
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • В 10-дневен срок от подаване на документите
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • неопределен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Болнична" №17, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034437238, 034 437 250
Адрес на електронна поща: rzipz@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.
Дирекция "Надзор на заразните болести"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Болнична" №17, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034437242, 034 437 241
Адрес на електронна поща: rzipz@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане