Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • При неспазване на посочения срок или други нередности във връзка с изпълнение на заявената от Вас административна услуга, Вие може да подадете сигнал до Кмета на Община Исперих!

  • Ограничения и условности:
   • Преди да започнете електронно заявяване:
    1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
    2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
    3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Можете да изтеглите последната версия от сайта на Adobe.

    За да заявите услугата:
    1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
    2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
    3. Отворете формата с Adobe Reader.
    4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
    5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
    6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
    7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле "Подпис" за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
    8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
    9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

    Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
    или
    Натиснете бутона "Заяви услугата" за връзка към системата за електронни форми.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура,екология, общинска собственост и местни данъци и такси"
  Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, п.к. 7400
  Код за междуселищно избиране: 08431
  Телефон за връзка: (08431)2006, (08431)21-78
  Адрес на електронна поща: isperih@isperih.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Непрекъсваем режим на работа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане