Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

   Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. Картата е валидна на територията на цялата страна.
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 99а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • четиринадесет дена
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • със срока на валидност на решението на ТЕЛК , но до 5г.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности"
Адрес: обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, гр.Руодзем,бул."България" 15
Код за междуселищно избиране: 0306
Телефон за връзка: 0306/99191
Адрес на електронна поща: k.kubinska@rudozem.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 8.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане